Xiaomi ZI7

Xiaomi ZI7

2019 2019
Capacity (500 mOhm) 791 783
Cycles to 500 mOhm 261 243

Xiaomi ZI7