Xiaomi ZI7

Xiaomi ZI7

2019 2019
Capacity (200 mOhm) 803 0
Cycles to 200 mOhm 24+ 0+
Capacity (80%) 803 0
Cycles to 80% 24+ 0+

Xiaomi ZI7