Fujitsu White

Fujitsu White

2016-12 2016-12
Capacity [mAh] 789 781
Cycles to 200 mOhm 195 213
Cycles to 80% 273 306

Fujitsu White