Fujitsu White

Fujitsu White

2016-12 2016-12
Capacity [mAh] 727 801
Cycles to 200 mOhm 440 195
Cycles to 80% 475 240+
Weight [g] 11.9 11.9

Fujitsu White