eta 950

eta 950

2018 2018
Capacity (200 mOhm) 927 927
Cycles to 200 mOhm 150 144
Capacity (80%) 907 906
Cycles to 80% 183 186

eta 950