Xiaomi ZI5

Xiaomi ZI5

2019 2019
Capacity (200 mOhm) 1728 1828
Cycles to 200 mOhm 186 144

Xiaomi ZI5