Xiaomi ZI5

Xiaomi ZI5

2019 2019
Capacity (100 mOhm) 1728 0
Cycles to 100 mOhm 48+ 0+
Capacity (80%) 1728 0
Cycles to 80% 48+ 0+

Xiaomi ZI5