eta 2600

eta 2600

2018 2018
Capacity (100 mOhm) 2507 2472
Cycles to 100 mOhm 99 114
Capacity (80%) 2421 2391
Cycles to 80% 159 174

eta 2600